มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  รับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน  
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร    สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์   จำนวน   1   อัตรา   ผู้สมัครต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1.คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ระเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript )  พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด    
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
         ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้  ณ  สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  โทร. 0-2913-2500 ต่อ 8116  ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่  20  พฤษภาคม  2553  ในวันและเวลาราชการ
 

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1950 ครั้ง