เมื่อวันอังคารที่  5  เมษายน  2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม     
อุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 9 ท่าน ได้เข้า
เยี่ยมชมศึกษาดูงานตามโครงการ “ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาปี 2554 (ครั้งที่ 1) เพื่อ
ปรับปรุงรายวิชา   Engineering  Workshop  Practices  และรายวิชาปฏิบัติการ”  ณ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
         ในโอกาสนี้  อาจารย์ณฤทธิ์ศักดิ์  ตันติทิพย์วรรณ  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สมฤกษ์   จันทรอัมพร   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  อาจารย์สุพัฒน์   เอี่ยมสุภาพงษ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการผลิต และพร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
และเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. ได้ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมศึกษาดูงานภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  และโรงฝึกฝีมือเบื้องต้น วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 

รุ่งนภา ข่าว/ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1044 ครั้ง