ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยผู้ช่วย     
ศาสตราจารย์  ดร.กฤษณ์  อ่างแก้ว    รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ    จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การใช้โปรแกรม  
Simple   Machines   Forum   (SMF)  บนเว็บไซต์”  ณ  ห้องบริการคอมพิวเตอร์ชั้น  3   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้โปรแกรม     Simple   Machines   Forum
(SMF)  บนเว็บไซต์  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลในหน่วยงาน  และถ่ายทอดความรู้
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสำนักงานคณบดีและภาควิชา    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ.    เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ   ผู้ช่วย
หัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ.  เป็น
วิทยากร และนางสาวปวีลักษณา สีหะราช  เป็นผู้ช่วยวิทยากร  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554  
 

รุ่งนภา ข่าว/ยุวดี ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2213 ครั้ง