อาจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี  หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ให้เกียรติมาพูดคุยและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  เมื่อวัน 26 เมษายน 2554  เวลา
13.00-14.00 น.  ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา K-Radio 93.25 MHz.    ในรายการ   DET-3 Variety   โดย ดี
เจ  คุณกุลกนิษฐ์  ทองเงา  (โอเล่ย์)   ออกอากาศพร้อม ๆ    กับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   GREENWAVE
89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ FM. 106.25 MHz. สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเคมีอุตสาหกรรม    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ. เป็น
หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุง
ใหม่ล่าสุด  พ.ศ.  2554  จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร  จำนวน  36 หน่วยกิต รับนักศึกษาไทยและ
ต่างชาติ   สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มจพ.  โทร. 0-
2913-2500-24 ต่อ 4801,4822
 

ขวัญฤทัย ข่าวและถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1674 ครั้ง