สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาในกำกับ/เอกชน พิจารณาจัดทำ
โครงการและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อห่วงใยของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ได้มีหนังสือขอให้กระทรวงศึกษาธิการ 
พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาเรื่องปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น         และขอให้
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเร่งด่วนในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านให้กับเยาวชนทุกระดับชั้นอย่างเหมาะสม
กับอายุและต่อเนื่อง     และการพัฒนาครูให้มีคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี มีความรู้และทักษะในการสอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต 
ตลอดจนอนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์สามารถศึกษาต่อได้โดยไม่หยุดชะงัก
                   เพื่อสนองตอบข้อเสนอแนะดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดงาน  “IT’S UP
TO ME” :  รักอย่างปลอดภัยใส่ใจตนเอง     ระหว่างวันที่    30   พฤษภาคม   –  3  มิถุนายน   2554  ณ   หอประชุมเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี และชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์  เวลา 09.00-17.00 น.  กิจกรรมในงานประกอบด้วย

30 พฤษภาคม 2554 

เวลา 09.00 น.                  - พิธีเปิดนิทรรศการ “IT’S UP TO ME” รักอย่างปลอดภัยใส่ใจตนเอง  ณ อาคารอเนกประสงค์

เวลา 09.30-16.00 น.         - การบรรยายพิเศษโครงการ UP TO ME (สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์)

                                        ณ   หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  

                                      - (รอบที่ 1)  เวลา 09.30-12.00 น. 

                                      - (รอบที่ 2)  เวลา 13.00-16.00 น.  

เวลา 09.30-15.00 น.         - กิจกรรมส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

เวลา 10.00-16.00 น.         - การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และการปรับตัว โดยนักสังคมสงเคราะห์

เวลา 12.00-17.00 น.         - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านเพศศึกษา ดนตรี  ฉายภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง ทางเลือก

                                        สลับกับการแสดงดนตรี และเกมส์

1 มิถุนายน 2554  

เวลา 09.00-15.00 น.         - นิทรรศการ “IT’S UP TO ME” รักอย่างปลอดภัยใส่ใจตนเอง  ณ อาคารอเนกประสงค์

เวลา 09.30-15.00 น.         - กิจกรรมส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

เวลา 10.00-16.00 น.         - การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และการปรับตัว โดยนักสังคมสงเคราะห์

เวลา 12.00-17.00 น.         - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านเพศศึกษา ดนตรี  ฉายภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง  ทางเลือก

                                        สลับกับการแสดงดนตรี

2-3 มิถุนายน 2554  

เวลา 09.00-17.00 น.         - นิทรรศการ “IT’S UP TO ME” รักอย่างปลอดภัยใส่ใจตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์

เวลา 16.00-17.00 น.         - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านเพศศึกษา ดนตรี  ฉายภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง ทางเลือก

                                        สลับกับการแสดงดนตรี
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสุขภาพ  มจพ. โทรศัพท์  0-2913-2500-24 ต่อ 1125, 1126
 

รุ่งนภา ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1200 ครั้ง