เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ อาคาร 81  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง
“เทคนิคการเขียนโครงการขอทุนวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์     และทำอย่างไรจึงได้วิศวกรชำนาญการพิเศษ” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ ฯ ได้รับ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเทคนิค
การเขียนโครงการขอทุนวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์    และทำอย่างไรจึงได้ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ
โดยวิทยากรคุณธนภัทร พุทธศรี ตำแหน่งวิศวกร  (ชำนาญการพิเศษ)  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน –
อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ.  มีผู้เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ จำนวน 30 คน
 

ขวัญฤทัย  ข่าว/นนท์ปวิธ  ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1280 ครั้ง