เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดบรรยายเรื่อง New
Materials,   New   Techniques :  Synchrotron  X-ray  Studies  at  Diamond  Light  Source  ณ
ห้องประชุมภาค  MAE  ชั้น  3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   โดยได้เชิญ    Prof.  Alexander   Korsunsky  จากUniversity  of   Oxford   มาเป็นวิทยากร  
การจัดบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านงานวิจัยให้แก่ภาควิชาและ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลากรของภาควิชาและบุคคลากรจาก     University    of
Oxford    เพื่อโอกาสในการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต    มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังการบรรยาย
จำนวน 25 คน
 

ขวัญฤทัย  ข่าว/นนท์ปวิธ  ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1078 ครั้ง