อาจารย์สุเทพ  จันทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ   (มจพ.)    เปิดเผยถึงงานนิทรรศการเส้น  สี  ดีไซน์  “ต้นกล้าสถาปัตย์”  ระหว่างวันที่  7 -17 
มิถุนายน   2554   ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์     และหอประชุมเบญจรัตน์   อาคารนวมินทรราชินี     พีธีเปิด
งานวันอังคารที่    7    มิถุนายน  2554  ณ  บริเวณอาคารอเนกประสงค์  และขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง 
“การออกแบบอยู่สบาย”     โดย   อาจารย์เอกพงศ์      ตรีตรง    หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน   คณะ
มัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
               การจัดงานนิทรรศการเส้น สี ดีไซน์ เป็นประจำในทุกปีอย่างต่อเนื่อง   แต่การจัดงานในปีนี้ถือเป็นปีที่
สำคัญสำหรับคณะเป็นอย่างมาก    เพราะเป็นปีแรกที่จัดในนามคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ     โดยใช้
ชื่องานนิทรรศการเส้น   สี    ดีไซน์    “ต้นกล้าสถาปัตย์”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมการดำเนินงานของคณะด้านการจัดการศึกษา       การบริการทางวิชาการ      งานวิจัย / งานสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการนำผลงานของอาจารย์     และนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ     ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงได้เน้นการ
แสดงออกถึงความรู้   ความสามารถ     ทักษะการนำเสนองานด้วยเทคนิคและวิธีต่าง  ๆ รวมถึงการนำไปใช้งาน
ได้จริง    นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการผลงานต่าง ๆ     ที่มีการสร้างสรรค์เพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม  และ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคใหม่    โดยผลงานที่นำเสนอสามารถใช้เป็นแบบอย่าง    เกิดแนวคิดใน
การนำไปประยุกต์ให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
              สืบเนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ในการประชุม   ครั้งที่  1/2553   อนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2553   ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นหน่วยงานใหม่ระดับคณะมีภารกิจหลักด้านการบริหารงานจัดการเรียนการสอน           วิจัยและ
สร้างสรรค์        งานด้านวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร       และสาขาวิชาที่ดำเนินการเปิดสอนใน
ปัจจุบันคณะมีการจัดการเรียนการสอน   2   หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  3  สาขาวิชา คือ  สาขาวิชา
ออกแบบภายใน     สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์     สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์    และ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต    คือ    สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   ทั้งนี้   สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์   และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้เปิดการเรียนการสอนรุ่นแรก   ในภาคการศึกษาที่ 1/2554
                กิจกรรมในงานมีการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ จำนวน 3 รางวัล คือ
          1.  รางวัลชนะเลิศ  เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ คือ  นางสาวพิลาสินี 
นิวาศะบุตร  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบภายใน  ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
          2.  รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  เงินสด  6,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ คือ   นายศ
วิษฐ์   พิริยะสุรวงศ์    นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบภายใน   ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
          3.  รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  เงินสด  3,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ คือ  นายนฐ
พล  ไกรศักดาวัฒน์  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
          ผลงานที่จัดแสดงในงาน  อาทิเช่น  ผลงานการออกแบบเครื่องเรือนที่นำเอาวัสดุเหลือใช้มาทำให้เป็น
ผลงานใหม่      โดยเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน       และผลงานออกแบบเซรามิกส์ชุดสร้างสรรค์ซึ่ง
สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ
         สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 6506
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ
 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการ  ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2818 ครั้ง