อาจารย์สุเทพ   จันทน   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ได้เปิดเผยเกี่ยวกับงานนิทรรศการเส้น สี ดีไซน์ “ต้นกล้าสถาปัตย์” แก่สื่อมวลชนที่กำหนดจะจัด
ขึ้นระหว่างวันที่   7 - 17  มิถุนายน   2554  พีธีเปิดงานวันอังคารที่  7 มิถุนายน 2554 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
จากการประสานงานของงานประชาสัมพันธ์เพื่อขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนช่วยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว มี
รายละเอียดดังนี้
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
-
ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  -

ให้สัมภาษณ์แก่ รายการใฝ่รู้ รักเรียน ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
-
ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา K-Radio 93.25MHz
วันที่ 1 มิถุนายน 2554
-
ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.)
วันที่ 2 มิถุนายน 2554   
-
ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวท.) 92.5MHz
  -

ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสารการศึกษาอัพเกรด

วันที่ 3 มิถุนายน 2554   
-
ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร job Request
            สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มจพ. โทรศัพท์. 0-2913-2500 ต่อ 6506
หรืองานประชาสัมพันธ์ มจพ. 0-2586-9010,0-2913-2615
 
ขวัญฤทัย ข่าว/ ปราการ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1424 ครั้ง