ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า  เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
      โสมสวลี        พระวรราชาทินัดดามาตุ       ทรงเป็นประธานฯ     เห็นสมควรแสดงความจงรักภักดีถวายแด่
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        โดยการจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
      2554  พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2554 เวลา 15.29 น. สำหรับในกรุงเทพมหานครได้
      ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัด  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม    ในพระบรมมหาราชวัง
      โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ   ประธานจัดงานฯ  จะเสด็จทรงเป็น
      ประธานฯ    และมูลนิธิฯ      จะรวบรวมเงินที่มีผู้ประสงค์ร่วมทำบุญหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วถวายแด่องค์
      ประธานมูลนิธิฯ     เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ   ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       ในนามของประชาชนทั้ง
      ประเทศ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วม
      ทำบุญงานมหากุศลในวโรกาสพิเศษ         ตามจิตศรัทธา         และร่วมฟังสวดพระปริตรมหากุศล สำหรับ
      กรุงเทพมหานคร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   ในพระบรมมหาราชวัง สามารถแจ้งความจำนง
      ได้ที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ      เพื่อเยาวชนฯ     โทรศัพท์    0-2354-7391-4     สำหรับในจังหวัดต่างๆ
      ทุกจังหวัด สามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมรับฟังและอนุโมทนาทางสถานี
      วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  (ช่อง 11) หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
                 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการ
      และบริการนักศึกษา  โทรศัพท์  0-2610-5418, 0-2610-5468  โทรสาร 0-2354-5532, 0-2354-5460
      คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่
 
รุ่งนภา ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 770 ครั้ง