ศ.ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ    อธิการบดี    กล่าวเปิดงานนิทรรศการเส้น  สี  ดีไซน์   “ต้นกล้าสถาปัตย์”
      เมื่อวันอังคารที่  7   มิถุนายน  2554  ณ   บริเวณอาคารอเนกประสงค์     โดยอาจารย์สุเทพ    จันทน   คณบดีคณะ
      สถาปัตยกรรมและการออกแบบ           เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้        กิจกรรม
      ประกอบด้วยการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์      (LOGO)     คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
      จำนวน 3 รางวัล     ผลงานที่จัดแสดง เช่น ผลงานการออกแบบเครื่องเรือนที่นำเอาวัสดุเหลือใช้มาทำให้เป็นผลงาน
      ใหม่ โดยเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และผลงานออกแบบเซรามิกส์ชุดสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
      พอเพียง และอื่น ๆ
                สอบถามรายละเอียดได้ที่   คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ    มจพ.  โทรศัพท์. 0-2913-2500 ต่อ 6506
      หรืองานประชาสัมพันธ์ มจพ. 0-2586-9010,0-2913-2615
 
ขวัญฤทัย ข่าว/ สมเกษ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 987 ครั้ง