ทีมหุ่นยนต์ iRAP_MELLOW  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

      และรางวัลชนะเลิศกองเชียร์    จากการแข่งขันหุ่นยนต์   ABU    Robot   Contest   Thailand   2011   เมื่อวันที่
      11-12  มิถุนายน 2554  ณ อิมแพ็ค   อารีน่า  เมืองทองธานี   จัดโดย บริษัท  อสมท  จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ
      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.) เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทน
      ประเทศไทย ไปเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์     ABU Asia-Pacific Robot Union-ABU  ณ  ประเทศไทย   ในวันที่ 28
      สิงหาคม 2554

      สมาชิกในทีมประกอบด้วย 

      1. นายจิรพันธุ์   อินเทียม 6. นายกาญจนันต์ กาญจนเจตนี
      2. นายอรัญ แบล็ทเลอร์ 7. นายปฐมพงษ์  แก้วนิล
      3. นายเทพภากร สิทธิวันชัย 8. นายพิเชษฐ    แสนทรายคำมาด
      4. นายประพันธ์  คล้ายฤทธิ์ 9. นายนนทวัฒน์ แดนเวียง
      5. นายณัฐดนัย   แช่มประสิทธิ์        
      โดย ผศ.ชัชชัย     เสริมพงษ์พันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   
      โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
      รางวัลชนะเลิศ    รับเงินรางวัล 100,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัล
 

ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Limited มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

  ทีมซุ้มกอ  วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัล
 

ทีม iRAP_MELLOW  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ทีมลูกพระนางจามเทวี  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

      รางวัลความคิดสร้างสรรค์  รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

  ทีมบางกอก 2011 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
      รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม   รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  ทีม BioNicBot I มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
      รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม   รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  ทีม LOVEBOT-A  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

      รางวัลกองเชียร์  

  รางวัลชนะเลิศ   รับเงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
    ทีม  Devil Team มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   รับเงินรางวัล 15,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
    ทีมสุรเดโช   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   รับเงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
    ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

รางวัลชมเชย 2 (รางวัล) รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

   

ทีมกบินทร์บุรี  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

   

ทีมแก้วเจ้าจอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                     จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 16 ทีม    และระดับ
      อาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ 16 ทีม   โดยการแข่งขัน   ABU    ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี    2554  ใช้ชื่อการ
      แข่งขัน     “ลอยกระทง     จุดประกายความสุขด้วยมิตรภาพ”    หุ่นยนต์อัตโนมัตินำกลีบกระทงและดอกไม้จากจุด
      วางชิ้นงานไปวางบนเสา   ณ   จุดเตรียมการ หุ่นยนต์อัตโนมัติจะทำการประกอบกระทงด้วยการนำกลีบกระทงและ
      ดอกไม้อย่างละ 1   ชุด ไปสวมลงบนฐานต้นเทียน ซึ่งอยู่บนศาลา ภายหลังจากที่หุ่นยนต์อัตโนมัติทำภารกิจนี้เสร็จ
      หุ่นยนต์บังคับด้วยมือจึงจะสามารถนำธูปจำนวน   3   ดอก  ไปเสียบลงในกระทง  หลังจากนั้นหุ่นยนต์อัตโนมัติยก
      กระทงที่ประกอบเสร็จ นำไปปล่อยลงในแม่น้ำในฝั่งของตนเอง โดยห้ามมิให้ชิ้นส่วนใด ๆ  ของหุ่นยนต์ทุกตัวสัมผัส
      กับแม่น้ำ ท้ายสุดหุ่นยนต์อัตโนมัติจะนำเปลวเทียนไปปล่อยเพื่อสวมลงบนต้นเทียนที่ลอยอยู่ในแม่น้ำ โดยห้ามมิให้
      ชิ้นส่วนใดๆ ของหุ่นยนต์ทุกตัวสัมผัสกับแม่น้ำและกระทงที่ประกอบเสร็จแล้ว ทีมใดที่สามารถปล่อยเปลวเทียนลง

      บนต้นเทียนได้สำเร็จก่อนทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ เรียกว่า “ลอยกระทง”

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ iRAP_MELLOW   
      และทีมหุ่นยนต์ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และนำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่แดง
 

รุ่งนภา ยุทดร /ข่าว : สมเกษ จันทร์นาม /ถ่ายภาพ

       

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1726 ครั้ง