รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

      พระนครเหนือ   (มจพ.)    พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์     ดร.  กิตติชัย  ธนทรัพย์สิน  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
      และผู้ช่วยศาสตราจารย์   สมศักดิ์    ตรีสัตย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ให้การต้อนรับ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ดร.สมชัย
      หิรัญวโรดม        ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย      สมัยที่     33     และผู้ช่วยศาสตราจารย์
      ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ เลขานุการประธานสภาคณบดีฯเพื่อรับมอบงานและหน้าที่ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
      แห่งประเทศไทย สมัยที่ 34  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

                          สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย มีสมาชิกที่เป็นคณะในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาของ

      ทั้งภาครัฐ    เอกชน     และกองทัพที่จัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก   จำนวนทั้งสิ้น   58  แห่ง และในสมัยที่
      34   ประธานสภาคณบดีและคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ     เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก      สถาบันอุดม
      ศึกษาต่างๆ  ประกอบด้วย
      1. รศ.ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

ประธานสภาฯ

      2. รศ.ดร.จรัล   บุญกาญจ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองประธานคนที่ 1
      3. ดร.สมบูรณ์    ศุขศาตร    มหาวิทยาลัยรังสิต         รองประธานคนที่ 2
      4. รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
      5. รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ
      6. ผศ.วัลลภ      ภูผา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการ
                               โดยมีวาระ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งกิจกรรมของการ
      ดำเนินงานเป็นไปตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย    เช่น   ส่งเสริมความ
      ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันสมาชิก   ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  เป็นต้น
 

รุ่งนภา ยุทดร /ข่าว  :  ยุวดี วิบูลย์จันทร์ /ภาพถ่าย

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1435 ครั้ง