มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) หนึ่งในพันธมิตรโครงการคนรุ่นใหม่

          หัวใจประชาธิปไตย   2011 ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ครอบครัวข่าว 3)   ขอเชิญชวน
          บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง การไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง และ
          ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง
          มหาวิทยาลัยร่วมจัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา
          10.00 น เป็นต้นไป ณ หอประชุมเบญจรัตน์ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการ

          เลือกตั้ง โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 -18 มิถุนายน และวันที่ 20 มิถุนายน 2554

          กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งที่สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

          - งานรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  โรงเรียน
            วัดมัชฌันติการาม และชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย

          - งานรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2554 ตอน “ต้นกล้าแห่งความฝัน 3”

          - อธิการบดีมอบธงสัญญาลักษณ์ให้กับตัวแทนนักศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการรณรงค์การใช้สิทธิ์
            เลือกตั้ง  เป็นต้น
                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม
           วัฒนธรรมประชาธิปไตย    ในสถาบันการศึกษาและสังคมไทยด้วยการกระตุ้นให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่ เห็น
           ความสำคัญของการไปใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง โดยรณรงค์ให้นักศึกษาปฎิญญาเป็นสมาชิกเครือข่าย
           คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง ร่วมเป็นเครือข่ายตรวจสอบ
           การเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ใช้สิทธิและปฎิบัติหน้าที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนักศึกษาที่สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ
           20,000 คน  อย่าลืม...ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554
                       สอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. 0-2913-2615 ,0-2586-9010
 

ขวัญฤทัย /ข่าว 

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1220 ครั้ง