มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนในการประชุมครั้ง

          ที่    1/2554    เมื่อวันที่   6   มิถุนายน     2554     มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่
          ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม   เพื่อจะ
          ได้นำธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส  พร้อมรับกับสภาวะในปัจจุบัน       โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับ
          สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล   ในพระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) จัด
          โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (การฝึกฝนตนเองที่วิเศษ) รุ่นที่ 1 ทุก

          วันจันทร์/อังคาร/พุธ    เวลา   16.30-18.00 น.   จำนวน  51 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน  2554  เป็นต้นไป ณ ห้อง

          ประชุม  ชั้น  8  อาคารปฏิบัติการประลองรวม  (44)  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้สำเร็จการอบรมตามหลักสูตร     

          ที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ
                         มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมในหลักสูตร

         วิทันตสาสมาธิ   (การฝึกฝนตนเองที่วิเศษ)    รุ่นที่  1   ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นสมัครได้ที่งานการประชุมและพิธีการ

         กองกลาง   ชั้น  10   อาคารอเนกประสงค์   ตั้งแต่วันที่  13-23  มิถุนายน 2554 (ในวันและเวลาราชการ)  ประกาศรายชื่อ
         ผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 มิถุนายน 2554  รับจำนวน 50 ท่าน  โดยไม่เสีย      ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  (มีค่าหนังสือ
         เรียนครูสมาธิ 2 เล่ม ๆ ละ 500 บาท)
คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลดรายละเอียดโครงการ
 

รุ่งนภา /ข่าว 

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1450 ครั้ง