ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พร้อมด้วย ดร.พสุ

         โลหารชุน อธิการบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  และคุณเพ็ญทิพย์  พรจะเด็ด  นายก
         สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  ร่วมแถลงข่าว  “ต่อยอดผลสำเร็จ e-
         Marketplace  สู่  e-supply  chain”  เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่รองรับการสร้าง   e-supply   chain   ของไทย
         ยุทธศาสตร์ใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับการสร้างระบบ e-supply chain ผลระยะสั้นและระยะยาว
         กับอุตสากรรมเครื่องนุ่มห่ม  (ATSME)  รวมถึงการเปิดตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมรายย่อยผ่าน   e-supply

         chain” เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2554  ห้องประชุมราชพฤกษ์ , อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัย

         เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 

 ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 946 ครั้ง