มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนัก 
วิชาการศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  จำนวน  1  อัตรา ผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติดังนี้
1.คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร

     -ปริญญาตรีทางด้านบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือที่ทาง อ.ก.ม. กำหนดใช้เป็นคุณสมบัติตำแหน่งนี้ได้

     - สามารถแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษได้
     - หากมีผลสอบ TOEIC/TOEFL/CU-TEP/TU-Get หรือมีประสบการณ์ในต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     - ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ระเบียนแสดงผลทางการศึกษา ( Transcript ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ( ถ้ามี)
     - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
     - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลขที่ 1518 ถ. พิบูลสงคราม วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร . 0-2913-2500-24 ต่อ 8116  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554ในวันและเวลาราชการ

 

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1698 ครั้ง