มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน  1  อัตรา ผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติดังนี้
1.คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร
     -ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่งที่ ก.บ.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     - ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ระเบียนแสดงผลทางการศึกษา ( Transcript ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ( ถ้ามี)
     - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
     - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้   ณ  สังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลขที่   1518 ถ. พิบูลสงคราม วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพ 10800  โทร  . 0-2913-2500-24 ต่อ 1502, 1506  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554ในวันและเวลาราชการ

 

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 796 ครั้ง