มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  ไทย-เยอรมัน  (TGGS) จำนวน  1  อัตรา ผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติดังนี้
1.คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร

     -ปริญญาตรีทางด้านบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ สารสนเทศ

     - บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  ไทย-เยอรมัน  (TGGS) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วย การสอบสัมภาษณ์เป็นอังกฤษ
2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     - ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ระเบียนแสดงผลทางการศึกษา ( Transcript ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
     - ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ( ถ้ามี)
     - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
     - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร  ไทย-เยอรมัน  (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลขที่ 1518 ถ. พิบูลสงคราม วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร . 0-2913-2500-24 ต่อ 8116  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554ในวันและเวลาราชการ

 

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 781 ครั้ง