ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

                     เหนือ (มจพ.)    พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มจพ. ให้การต้อนรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (รายการ
                     ครอบครัวข่าว  3)    โดยคุณสายสวรรค์       ขยันยิ่ง    เป็นผู้มอบธงสัญลักษณ์ให้อธิการบดี   มหาวิทยาลัย
                     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ          เพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจ
                     ประชาธิปไตย   2011   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย
                     ในสถาบันการศึกษาและสังคมไทยด้วยการกระตุ้นให้นักศึกษา  คนรุ่นใหม่  เล็งเห็นความสำคัญของการไป

                     ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง             โดยรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิญญาณสมาชิกเครือข่ายคนรุ่นใหม่หัวใจ

                     ประชาธิปไตย   ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง ร่วมเป็นเครือข่ายตรวจสอบการเลือกตั้งให้        

                     เป็นไปอย่างโปร่งใส    ใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ    เมื่อวันที่  20  มิถุนายน 
                     2554  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
 

                   รุ่งนภา  ยุทดร/ข่าว  : สมเกษ  จันทร์นาม/ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 774 ครั้ง