ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อริสรา  ชัยกิตติรัตนา  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

                     อาจารย์ภาณุวัชร์ อึ๊งโสภาพงษ์   และบุคลากรภาควิชาฯ   ให้การต้อนรับคุณธวัชชัย  ปัญชาจารุภรณ์  กรรมการ
                     ผู้จัดการ   และเจ้าหน้าที่ของบริษัท    ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป    จำกัด   เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2554  ณ อาคาร 83 
                    ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในโอกาสที่บริษัทซอยอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  
                    ได้มอบอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับภาควิชาฯ  ประกอบด้วย
  1. เครื่องตัดพลาสมา it-max 60 แอมป์/220 โวลต์  1 เครื่อง
  2. เครื่องเชื่อมซีโอทู 350 แอมป์/380 โวลต์ IG BT          

1 เครื่อง

  3. เครื่องเชื่อมอาร์ก้อนและเชื่อมไฟฟ้า ระบบออโต้ it-max 200 แอมป์ 2 เครื่อง
                     รวมทั้งหมด 4 เครื่อง  ทั้งนี้ภาควิชา ฯ จะได้นำอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
                     การเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาของภาควิชาฯ 
 

                   รุ่งนภา  ยุทดร/ข่าว  : ยุวดี วิบูลย์จันทร์/ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1207 ครั้ง