เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม

                            ศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป  มจพ.  พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา  ยุทดร  ร่วมแสดงความยินดีเนื่อง
                            ในโอกาสครบรอบ  61  ปี      หนังสือพิมพ์สยามรัฐ          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจาก 
                            หนังสือพิมพ์สยามรัฐในการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยมา  
                            โดยตลอด โดยผ่านสื่อที่เป็นตัวกลางนำเสนอข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปสู่กลุ่มประชาชน และ
                            สร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างสื่อกับมหาวิทยาลัย
 

                           รุ่งนภา  ยุทดร/ข่าว  : สมเกษ  จันทร์นาม์/ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 866 ครั้ง