ทีมหุ่นยนต์    RoboAC   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

                            1 และ   ทีม   iRAP   RACING    ได้รับรางวัล     Popular   Vote    จากการแข่งขัน “Bosch  Thailand
                            Cordless  Racing  2011”   เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2554   ณ   ลานด้านหน้า   Central  World  จัด
                            โดย บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช  จำกัด  เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทย  เข้าร่วมแข่งขันในระดับเอเซียแปซิฟิค  
                            Driving Innovation Bosch Power Tools Asia Cordless Race 2011 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
                            ประชาชนจีน
                            ทีม RoboAC สมาชิกในทีมประกอบด้วย
  1. นายพิษณุ ทิมทอง 5  นายศุภชัย  ปานโบ
 

2. นายนนทิกร พูลมี

6. นายณัฐชัย  ไวยโอรส

  3. นายทนง ปิยะอารมณ์รัตน์

7. นายสัญญา  จันทร์สุข

 

4. นายชยณัฐ สัตนันท์

8. นายน้อม  คนคล้อง

                             ที่ปรึกษาทีม  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี 

                             ทีม iRAP RACING  สมาชิกทีมประกอบด้วย

 
 

1. นายสุธี    คำใจคง

 
 

2. นายนิธินันท์  ดำขำ

 
 

3. นายพงศ์พล   เลาวกุล

 
 

4. นายณัฐดนัย  แช่มประสิทธิ์

 

                              ที่ปรึกษาทีม   นายคฑาวุฒิ อุชชิน

                              โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ    รับเงินรางวัล 100,000 บาท 

 
  ทีม Meajo มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรางวัลสำหรับสถานศึกษา เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับการศึกษามูลค่า 100,000 บาท
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 60,000 บาท  
  ทีม RoboAC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรางวัลสำหรับสถานศึกษา เครื่องมือไฟฟ้า
  สำหรับการศึกษามูลค่า 60,000 บาท  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  รับเงินรางวัล 30,000 บาท    
  ทีม Auto MaxIII   วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง   และรางวัลสำหรับสถานศึกษา     เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับการศึกษามูลค่า
  30,000 บาท  
 

รางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล 10,000 บาท

 
  ทีม iRAP RACING  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท และเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับสถานศึกษา มูลค่า 20,000 บาท
 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท และเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับสถานศึกษา มูลค่า 20,000 บาท

  ทีม ALL Toasted มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ทีม SBC Auto Racing มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ทีม ศรีษกระบือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ทีม KU Racing มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับทีม RoboAC และทีม iRAP RACING
                            ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และนำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่แดง
 

                           ปราการ , รุ่งนภาข่าว/  สมเกษ, อัมพร และทีมRoboAC ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3632 ครั้ง