มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

             ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1  อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          

คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร

 
  - ปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  - ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย /สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร
 

  พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

- ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ ( ถ้ามี)

 

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

 

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                     ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงาน คณบดีคณะเทคโนโลยี
 

สารสนเทศ ชั้น 6  อาคารนวมินทรราชิน ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เลขที่ 1518  ถ.พิบูล

 

สงคราม   วงศ์สว่างบางซื่อ   กรุงเทพ   10800   โทร. 0-2913250024 ต่อ 2709 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 

 

2554 ในวันและเวลาราชการ

 

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 504 ครั้ง