ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.ทองดี    ชีวพฤกษ์    เลขาธิการ  IAESTE  Thailand  แจ้งข่าวโครงการ

                         แลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค    (  The   International    Association    for   the
                        Exchange of  Students  for  Technical   Experience A.s.b.l.  : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                        พระจอมเกล้าพระนครเหนือ     มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา    ระดับอุดมศึกษา   ด้วยการ          
                        ส่งนักศึกษาฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกองค์กร IAESTE A.s.b.l.ประมาณ
                        78   ประเทศ  IAESTE  Thailand  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีท ี่ 3-4 และปริญญาโท-
                        เอก   เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ  IAESTE Thailand ประจำปี 2555  ตั้งแต่วันที่ 1
                        กรกฎาคม – 1 ตุลาคม 2554  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-18.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.             
                        ณ สำนักงาน IAESTE Thailand  ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.
                                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โทรศัพท์  0-2913-2500-24  ต่อ  1025, 1193,  1194  หรือ

                        www.iaeste-thailand.org

 

                     รุ่งนภาข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1691 ครั้ง