ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี พ.ศ.
             2554  ณ  วัดเขาโพธิ์  ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง เพื่อนำปัจจัยบริจาคสมทบการก่อสร้าง
             ศาลาอเนกประสงค์   (ชั้นบน)    สำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชน   และประกอบ
             กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆ   ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาค   รวมทุนบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 577,894.50
          บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) สรุป ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
                          ขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคทำบุญอันเป็นบุญกุศลในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้ผู้มี
             จิตศรัทธาและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย    อายุ   วรรณะ   สุขะ   พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ      
             อันชอบ
 

                     รุ่งนภา  ยุทดร/ข่าว : สมเกษ  จันทร์นาม/ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 948 ครั้ง