มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ได้จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 23
             มิถุนายน 2554 ณ  สถานที่ชั่วคราว  บริเวณห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงเรียนมัธยมตากสิน ในครั้งนี้จัดโดย
             องค์การนักศึกษาและกองกิจการนักศึกษา โดยมี ผศ.ปรีชา อ่องอารี เป็นประธานในพิธี
 

                     ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2484 ครั้ง