ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี เป็นประธานกิจกรรม “ผู้บริหารพบนักศึกษา” มหาวิทยาลัย
                 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  ณ  สถานที่ชั่วคราว  ในโรงเรียนมัธยมตากสิน เมื่อวันที่
                 4 มิถุนายน 2554 ในครั้งนี้มี  คุณสาธิต ปิตุเตชะ  และคุณวิชัย  ล้ำสุทธิ   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง  
                 คุณสายธาร     ปิตุเตชะ   รองนายกอบจ. ระยอง  คุณเฉลิมศักดิ์  ทองเนื้ออ่อน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
                 บ้านค่าย    มาให้การต้อนรับ    สำหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานี้   ได้แก่    สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
                 แม่พิมพ์และเครื่องมือ      สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์      สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขา
                 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 

                     ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2165 ครั้ง