ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
                 (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.วีรวัฒน์  วรรณศิริ นายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
                 ประเทศไทย     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา    สังกัดสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
                  แห่งประเทศไทย   ให้มีความรู้   ความสามารถที่สูงขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษา    เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามี
                  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการ        
                  สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและ
                  การเรียนรู้ที่เหมาะสม   เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม 2554   ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์      
                  กทม.
 

               รุ่งนภา  ยุทดร/ข่าว : สมเกษ จันทร์นาม/ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1070 ครั้ง