เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม  2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม  
                 ศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป   พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา  ยุทดร  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งกิจการ ครบรอบ 23 ปี 
                สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  โดยมีนางสาวรัตนา  เจริญศักดิ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
                ประเทศไทย (NBT)  เป็นผู้รับมอบ           
 

               รุ่งนภา  ยุทดร/ข่าว : สมเกษ จันทร์นาม/ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1091 ครั้ง