ตามที่ ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP_Judy นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
      เหนือ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก World RoboCup Rescue 2011  เมื่อวันที่ 7-11
      กรกฏาคม 2554 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก และได้รับรางวัล Best –
       in-Class  Mobility  มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน  “วันแห่งเกียรติยศ”  เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย
      iRAP_Judy แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 6 ในนามประเทศไทย ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา18.00 น.ณ หอประชุม    
      เบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี       
 

กำหนดการวันแห่งเกียรติยศ
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก iRAP_Judy
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ประจำปี พ.ศ. 2554  (World RoboCup Rescue 2011)
ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันอังคารที่  9  สิงหาคม  2554
ณ  หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี
------------------------------------------

18.00 น.

-

แขกรับเชิญถึงหอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

 

-

ชมการขับร้องและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัย

18.30 น.

-

ชมวีดิทัศน์การแข่งขัน World RoboCup Rescue 2011  และการสาธิตศักยภาพของ
แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก iRAP_Judy คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. โดยทีมนักศึกษาและคณาจารย์

19.00 น.

-

การมอบเสื้อสามารถแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก iRAP_Judy

 

-

คณะผู้บริหารของ มจพ. และ เอสซีจี กล่าวแสดงความยินดี

 

 

-ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

-คุณอารีย์  ชวลิตชีวินกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

 

-

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ

 

-

พิธีมอบโล่เกียรติยศ-เกียรติบัตร และทุนการศึกษา แก่ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Judy

 

-

เครือข่ายทางวิชาการ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา หรือของที่ระลึก
แก่ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Judy

 

-

ผู้แทนนักศึกษาของทีมหุ่นยนต์ iRAP_Judy  กล่าวขอบคุณ

 

-

ชมการขับร้องและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัย

21.00 น.

-

ปิดงาน                                                                   

 

               รุ่งนภา  ยุทดร/ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1005 ครั้ง