มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดงาน ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง  
      “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2554  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  (12 สิงหาคม 
       2554)  ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ  เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ  ผู้ทรง
      เป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ  เพื่อเสริมสร้างความรัก สาน
      ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่-ลูก        รวมทั้งเพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
      มหาวิทยาลัยและชมรมโดยนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมจัดงาน ร้อยรัก  ร้อยดวงใจ  สานสายใยจากใจ  “ลูก”  ถึง  “แม่”
      ประจำปี  พ.ศ. 2554  ระหว่างวันที่  8-14  สิงหาคม  2554  ณ  ลานอเนกประสงค์  อาคารอเนกประสงค์  และอาคารนวมินทร
      ราชินี  โดยกำหนดวันพิธีเปิดงาน วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
 

กำหนดการ
งานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2554
ณ  อาคารอเนกประสงค์  และอาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2553
--------------------

ช่วงเช้า

 

พิธีเปิดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” ประจำปี พ.ศ. 2554
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

เวลา 09.40 น.

-

แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์  (ลงทะเบียน)

เวลา 10.00 น.

-

ชมการแสดง มจพ. น้อมอภิวาทบรมนาถเกียรติคุณ” โดยนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง
ฝึกซ้อมโดย อาจารย์อัญชิษฐา  วรรณโสภณ  ขับร้องและบรรเลงเพลงถวายพระพรชัยมงคล
โดยชมรมดนตรีไทยมงกุฏวดี

 

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป
ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน

 

-

ศ. ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

ประธานในพิธี  กล่าวเปิดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่”
ประธานในพี ตัดริบบิ้น  เปิดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่”

 

-

ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร  และแขกรับเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ตามลำดับ

 

-

ชมนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ พระแม่แก้วของแผ่นดิน

 

-

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคคลได้ปฏิบัติบูชาด้วยการมี “สัมมาวาจา”
เพื่อร่วมเป็นประชาชนในอนาคตที่มีคุณภาพงามพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ

 

-

ร่วมกิจกรรมบันทึกถ้อยคำรักจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” และร่วมชื่นชมผลงานถ่ายทอด
ความรักจากแม่สู่ลูก ลูกสู่แม่ จากนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

-

ชมและซื้อผลิตภัณฑ์ไทยจาก “ดอกมะลิ” และ  “ต้นมะลิ”
สัญลักษณ์ “สังคมสุขร่มเย็นได้ด้วยรักจากใจแม่”  เนื่องในโอกาสวันแม่

 

-

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน เมืองหนังสือโลกปี 2556”

เวลา 11.00 น.

-

เสร็จพิธี

หมายเหตุ    การแต่งกาย :  สุภาพ (สีฟ้า)

 

               รุ่งนภา  ยุทดร/ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1436 ครั้ง