นายบงกช ชัยวารี และทีมงานนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันรางวัล เจ้าฟ้าไอ
                        ที รัตนราชสุดา สารสนเทศครั้งที่๖ ในผลงานชื่ออุปกรณ์ควบคุม Mouse Pointer สำหรับผู้พิการทาง
                        แขน เข้าร่วมแสดงผลงานฯ   เมื่อวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2554 สืบเนื่องจากประเทศไทยได้รับเกียรติ
                        เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ครั้งที่  23  ประจำปี   ๒๕๕๔  ณ
                        โรงแรมรอยัล    คลิฟ   บีช   รัสอร์ท  เมืองพัทยา    จังหวัดชลบุรี    ซึ่งนอกจากมีการแข่งขันความรู้
                        ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจากนานประเทศแล้ว    ยังจัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระ
                        เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ      84    พรรษา
                        นิทรรศการแสดงผลงาน นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ
                        และระดับนานชาติ    และนิทรรศการการแสดงวัฒนธรรมไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
                        คอมพิวเตอร์แห่งชาติ    เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดนิทรรศการดังกล่าว โดยจะจัดแสดง
                        ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน นักศึกษาไทย ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับ
                        นานาชาติ  จากเวทีการแข่งขันต่างๆ   เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
                        สารสนเทศให้กับนักเรียน    นักศึกษาไทย    อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ และแสดง
                        ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาไทย สู่สายตาของผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งชาวไทยและ
                        ชาวต่างประเทศอีกด้วย

 

 

           ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1065 ครั้ง