ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ    อธิการบดี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                    (มจพ.)    กล่าวเปิดงานวันแห่งเกียรติยศทีมหุ่นยนต์    iRAP _  Judy   แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่  6
                     สามารถคว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยได้อย่างสมศักดิ์ศรี  โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ที่เป็น
                     ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก     World    Robocop    Rescue    2011
                     ระหว่างวันที่  7-11  กรกฎาคม  2554 จัดขึ้นที่ The Istanbul Expo Center เมืองอิสตันบูล  ประเทศตุรกี
                    ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก SCG และได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกและรางวัล Best–
                    in-Class Mobility   ให้ประเทศไทยต่อเนื่องเป็นสมัยที่   6  และนับเป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่   5 
                    ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    เมื่อวันอังคารที่   9    สิงหาคม     2554    ณ
                    หอประชุมเบญจรัตน์   อาคารนวมินทรราชินี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                               บรรยากาศภายในงานมีการมอบเสื้อสามารถแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย
                    ระดับโลก  iRAP_Judy    มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ  มอบโล่เกียรติยศ-เกียรติบัตร และ
                    ทุนการศึกษาแก่ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Judy  และเครือข่ายทางวิชาการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
                    มอบทุนการศึกษา/ของที่ระลึกแก่ทีมหุ่นยนต์  iRAP_Judy  และเพลิดเพลินไปกับการขับร้องและบรรเลง
                    เพลงโดยวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัย

 

           ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1544 ครั้ง