ศ.ดร.   ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ    อธิการบดี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  
             กล่าวเปิดงานร้อยรัก  ร้อยดวงใจ  สานสายใยจากใจ“ลูก”  ถึง  “แม่”  ประจำปี พ.ศ.2554เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม
             2554  ณ  อาคารอเนกประสงค์  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (12
             สิงหาคม 2554)  เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ   ผู้ทรงเป็น
             แม่แห่งชาติ   และเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว   สังคมและประเทศชาติ    รวมทั้งเพื่อรักษา
             วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป  โดยจัดแสดงกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8-14  สิงหาคม 
             2554   ที่ผ่านมา   ณ   อาคารอเนกประสงค์  เช่น การลงนามถวายพระพร  ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจแม่แห่ง
             แผ่นดิน   และร่วมกิจกรรมบันทึกถ้อยคำรัก ในฐานะ “ลูก”  ถึง“ แม่”  ผ่านกระดาษรูปหัวใจติดที่บอร์ด ร้อยรัก ร้อย
             ดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่”    ชมและซื้อผลิตภัณฑ์ไทยที่ทำจาก “ดอกมะลิ” และ “ต้นมะลิ”
             สัญลักษณ์วันแม่  เป็นต้น

 

           ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 947 ครั้ง