เมื่อวันอังคารที่  21  มิถุนายน  2554 คณาจารย์และนักศึกษาทีมซุ้มกอ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    จากการแข่งขัน  ABU  Robot  Contest Thailand 2011  เข้าพบรองศาสตราจารย์
               ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์   รองคณบดีฝ่าย
               กิจการนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ณ ห้องประชุม 328
               ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เพื่อขอการสนับสนุนด้านเทคนิคจากทีม  iRAP_MELLOW นักศึกษา
               คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อนำไปพัฒนาหุ่นยนต์ของทีม   ซึ่งทีมซุ้มกอได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วม
               การแข่งขันระดับนานาชาติในการแข่งขัน    ROBOCON    2011    (ABU  Asia-Pacific   Robot   Contest 2011
               BANGKOK) ร่วมกับทีมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่
               28 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

 

               รุ่งนภา ยุทดร /ข่าว : ยุวดี วิบูลย์จันทร์/ภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1699 ครั้ง